• 1 Postanowienia ogólne
 1. Studio Tańca „Like To Dance” z siedzibą przy ul. Podmiejskiej-Bocznej 12
  w Gorzowie Wielkopolskim (Kod Pocztowy 66-400) organizuje kursy, warsztaty oraz practisy
  i imprezy taneczne zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie https://www.facebook.com/StudioLikeToDance/ oraz liketodance.pl
 2. Zapisanie się na kurs, warsztaty, korzystanie z practisów oraz wejście na imprezę taneczną jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Studia Tańca „Like To Dance” zwanego dalej „Studiem”.
 3. W przypadku osób nieletnich Regulamin dotyczy pełnoletnich opiekunów prawnych.
 • 2 Zapisy na zajęcia
 1. Zapisy na zajęcia są dokonywane poprzez:
  1. Formularz zgłoszeniowy dostępny pod każdym wydarzeniem na stronie FB https://www.facebook.com/StudioLikeToDance/ oraz liketodance.pl
  2. Osobiście w recepcji Studia.
 2. Przyjęcie do grupy lub zapisanie na listę rezerwową zostanie potwierdzone każdorazowo drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 3. W przypadku potwierdzenia przyjęcia do grupy uczestnik jest zobowiązany do dokonania płatności w ciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia.
  płatność nie dotyczy posiadaczy Kart Multisoprt i PZU Sport w zakresie zajęć regularnych i innych wydarzeń uwzględniających możliwość rozliczania się poprzez ww. systemy.
  Płatności można dokonać
  1. na konto  Lucyna Szołno, nr konta: 90 1090 1900 0000 0001 4209 6299
  2. Osobiście w siedzibie Studia Tańca „Like To Dance”.
 4. Studio zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć lub rozwiązania grupy tanecznej
  1. W przypadku rozwiązania grupy opłaty zostają zwrócone,
  2. w przypadku jednorazowego odwołania zajęć regularnych ważność karnetu zostaje przedłużona o 2 tygodnie (do terminu nie wlicza się ferii zimowych, wakacji letnich oraz przerw świątecznych).
 5. Rodzaje opłat za zajęcia regularne:
  1. Wejście Jednorazowe,
  2. Imienny Karnet na 4 wejścia ważny 2 miesiące (zwany dalej Karnetem),
  3. Imienny Karnet na 8 wejść ważny 3 miesiące (zwany dalej Karnetem),
  4. Imienny Karnet na 12 wejścia ważny 4 miesiące (zwany dalej Karnetem),
  5. Imienny Pakiet Abonamentowy (zwany dalej Pakietem) jest przypisany do zajęć
   i realizowany przez podany indywidualnie czas i liczbę wejść.
  6. System kart Multisport, PZU Sport (zwane dalej Kartami).
 6. Wejście Jednorazowe oraz Karnety wielokrotnego wstępu i Karty upoważniają do wejścia
  na ustalone ze Studiem zajęcia.
 7. Płatność za zajęcia realizowana wykupionymi Karnetami występuje w przypadku udziału
  w zajęciach (w terminie ważności karnetu). Wejścia niewykorzystanie w terminie ważności Karnetu nie podlegają zwrotowi.
 8. Płatność za zajęcia realizowana wykupionym Pakietem następuje bez względu na to,
  czy uczestnik bierze udział w zajęciach, czy też nie. Wejścia niewykorzystanie nie podlegają zwrotowi.
 9. Cena uczestnictwa w zajęciach uzależniona jest od ilości wejść oraz rodzaju zajęć.
 10. Opłata za zajęcia regularne, warsztaty, practisy oraz imprezy może się różnić i będzie podawana każdorazowo w ogłoszonym wydarzeniu.
 11. Nie podlega zwrotowi opłata za wejście na zajęcia regularne oraz warsztaty, practisy i imprezy w przypadku rezygnacji uczestnika.
  1. Istnieje możliwość przepisania opłaty za wejście na zajęcia regularne oraz warsztaty, practisy i imprezy dla osoby tej samej płci lub przeniesienia na inne ww. wydarzenie po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Studio.
 12. Zwrot pieniędzy za opłacone wejście jednorazowe, imienne karnety, imienne pakiety
  (z uwzględnieniem przedłużenia terminu ważności ww. opłat za zajęcia regularne)
  oraz warsztaty, practisy i imprezy następuje w przypadku braku możliwości zrealizowania usługi w planowanym terminie leżącymi po stronie Studia”.
 13. Odstąpienie od zawartej umowy na realizację opłaconych usług realizowanych w Studio może nastąpić zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 14. Zwrot pieniędzy o których mowa w pkt. 12 nastąpi w ciągu 14 dni. Pieniądze po uprzednim uzgodnieniu zostaną wypłacone gotówką, lub przelewem bankowym na wskazane konto.
 • 1 Organizacja zajęć
 1. Na salę taneczną można wejść wyłacznie w obuwiu zmiennym,
 2. na terenie Studia Tańca „Like To Dance” obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów,
 3. uczestnicy zajęć nie mogą być pod wpływem alkoholu i innych środków zmieniających świadomość,
 4. uczestników zajęć regularnych, warsztatów, practisów i imprez obowiązują zasady wzajemnego szacunku i tolerancji,
 5. w przypadku odwołania zajęć uczestnicy są powiadamiani drogą elektroniczną
  (e-mali, messenger) lub telefonicznie (w tym wiadomość SMS),
 6. uczestnik zobowiązany jest zgłosić swój udział w zajęciach na Recepcji,
 7. uczestnik zobowiązany jest powiadomić o nieobecności na zajęciach (jeżeli nieobecność ma wystąpić ponad 2 razy z rzędu). 3 nieobecność i brak powiadomienia skutkuje wykreśleniem
  z listy uczestników zajęć.
 • 1 Postanowienia końcowe
 1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych Studio w celach związanych z obsługą zajęć regularnych, warsztatów, practisów, imprez oraz promocyjno-marketingowych.

 1. Przebywając na terenie Studia wyrażam zgodę na używanie przez ww. Studio mojego wizerunku do celów promocyjno-marketingowych.
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wywołane na terenie Studio a w przypadku osoby nieletniej jego opiekun prawny.
 3. W sprawach nie uregulowanych regulaminem prosimy kontaktować się drogą elektroniczną lucyna.szolno@op.pl
 4. Regulamin obowiązuje od 27 kwietnia 2019 roku.