§ 1 Postanowienia ogólne

1. Studio Tańca „Like To Dance” z siedzibą przy ul. Podmiejskiej-Bocznej 12 w Gorzowie Wielkopolskim (Kod Pocztowy 66-400) organizuje kursy, warsztaty oraz practisy i imprezy taneczne zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie https://www.facebook.com/StudioLikeToDance/ oraz www.liketodance.pl 

2. Zapisanie się na kurs, warsztaty, korzystanie z practisów oraz wejście na imprezę taneczną jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Studia Tańca „Like To Dance”.

3. W przypadku osób nieletnich Regulamin dotyczy pełnoletnich opiekunów prawnych.

§ 2 Zapisy na zajęcia

1. Zapisy na zajęcia są dokonywane poprzez:

a. Formularz zgłoszeniowy dostępny pod każdym wydarzeniem na stronie FB https://www.facebook.com/StudioLikeToDance/ oraz www.liketodance.pl 

b. Osobiście w recepcji Studia.

2. Przyjęcie do grupy lub zapisanie na listę rezerwową zostanie potwierdzone każdorazowo drogą elektroniczną.

3. W przypadku potwierdzenia przyjęcia do grupy uczestnik jest zobowiązany do dokonania płatności w ciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia. Płatności można dokonać

a. na konto: Lucyna Szołno, nr konta: 90 1090 1900 0000 0001 4209 6299 

b. Osobiście w siedzibie Studia Tańca „Like To Dance”.

4. Studio Tańca „Like To Dance” zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć lub rozwiązania grupy tanecznej

a. W przypadku rozwiązania grupy opłaty zostają zwrócone,

b. w przypadku jednorazowego odwołania zajęć regularnych ważność karnetu zostaje przedłużona o 2 tygodnie (do terminu nie wlicza się Ferii zimowych, wakacji letnich oraz przerw świątecznych).

5. Rodzaje opłat za zajęcia regularne:

a. Wejście jednorazowe,

b. Imienny Karnet na 4 wejścia ważny 2 miesiące

c. Imienny Karnet na 8 wejść ważny 3 miesiące

d. Imienny Karnet na 12 wejścia ważny 4 miesiące

6. Imienne Karnety wielokrotnego wstępu upoważniają do wejścia na jeden wpisany na karnecie rodzaj zajęć.

7. Cena uczestnictwa w zajęciach uzależniona jest od ilości wejść oraz rodzaju zajęć.

8. Opłata za zajęcia regularne warsztaty, practisy oraz imprezy może się różnić i będzie podawana każdorazowo w ogłoszonym wydarzeniu.

9. Nie podlega zwrotowi opłata za karnet na zajęcia regularne, warsztaty, practisy i imprezy w przypadku rezygnacji uczestnika.

a. Istnieje możliwość przepisania biletu na warsztaty dla osoby tej samej płci po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Studio Tańca „Like To Dance”.

§ 3 Organizacja zajęć

1. Na terenie Studia Tańca „Like To Dance” obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.

2. Uczestnicy zajęć nie mogą być pod wpływem alkoholu i innych środków zmieniających świadomość.

3. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym.

4. Uczestników zajęć regularnych, warsztatów, practisów i imprez obowiązują zasady wzajemnego szacunku i tolerancji.

5. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić swój udział w zajęciach na Recepcji lub u prowadzącego.

6. W przypadku odwołania zajęć uczestnicy są powiadamiani drogą elektroniczną (e-mali, messenger) lub telefonicznie (wiadomość SMS).

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych Studio Tańca „Like To Dance” w celach związanych z obsługą zajęć regularnych, warsztatów, practisów, imprez oraz promocyjno-marketingowych.

2. Przebywając na terenie Studia Tańca „Like To Dance” wyrażam zgodę na używanie przez ww. Studio mojego wizerunku do celów promocyjno-marketingowych.

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wywołane na terenie Studio Tańca „Like To Dance” w przypadku osoby nieletniej jego opiekun prawny.

4. W sprawach nie uregulowanych regulaminem prosimy kontaktować się drogą elektroniczną.

8. Regulamin obowiązuje od 27 kwietnia 2019 roku.